top of page

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר  www.dana-inmywords.com

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.

תנאי השימוש באתר מחייבים כל משתמש בו, גברים ונשים כאחד.

הכתוב בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לשם נוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד. לא ניתן להשתמש באתר ללא הסכמה לתנאים אלה.

 

כללי

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין צוות האתר (להלן "הנהלת האתר") לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר ובמידע הקיים בו.

 

תוכן ומידע המתפרסם באתר

האתר מכיל בתוכו, בין היתר, פרסומים וקישורים אלקטרוניים (להלן "הקישורים") אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים באינטרנט

ומהם שאינם מתפרסמים ו/או שאינם מופעלים על ידי הנהלת האתר או על ידי מישהו מטעמה (להלן "המקורות").

הנהלת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים ואינה מתחייבת שכל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים באינטרנט.

הנהלת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות כלשהי לאותם מקורות.

כמו כן לא תישא הנהלת האתר באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות או לכל נזק כספי או אחר שייגרם לצד ג' או למשתמש או לרכושו עקב שימוש או הסתמכות, במישרין או בעקיפין, במידע המצוי באתר.

הנהלת האתר לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר ע"י המשתמש או ע"י כל צד ג', או בעקבות תקלה טכנית. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

הנהלת האתר אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, דעות מאמרים פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם האתר מפנה.

הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות חו"ד מקצועיות בתחומים השונים או כל מידע אחר המוצג ומופעל ע"י האתר, או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

הגבלת אחריות

הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצעים באתר ו/או אשר שהגישה אליהם התאפשרה באמצעות האתר או באמצעות הקישורים.

הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.

באתר עשויות או עלולות לעלות דעות שונות של גולשים או קוראים שונים ומגוונים שאינם משקפים עמדה של מפעילי האתר או בעליו והמופיעים במסגרת חופש הבעת דעה .

השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהנהלת האתר שעשויות לנבוע מהשימוש באתר.

הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותיה יינתנו כסדרם או בלא הפסקות וללא טעויות. שירותי האתר אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר, מפני נזקים, תקלות או כשלים – הן בחומרה, הן בתוכנה והן בקווי ובמערכות התקשורת אצל מפעילת האתר או אצל מי מהקשורים לאתר. הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם מספקיה למשתמש עקב תקלה כאמור.

 

שינויים באתר והפסקות שירות

הנהלת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו ומפורסמים באתר וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

שימוש במידע לצורך שיפור האתר

הנהלת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, בהפעלתו ובתכניו.

 

שינוי תנאי השימוש

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי . תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.

 

זכויות יוצרים

כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של הנהלת האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת האתר. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש.

 

האתר משתמש ב"Cookies" לצורך התפעול השוטף והתקין.

אם אינך רוצה לקבל Cookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע.

הואיל והעוגיות חוסכות לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, מומלץ שלא תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

הדין החל על הסכם זה הוא דין מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט תהא נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בפתח תקווה.

bottom of page